PharmaNL start meerjarig ‘Shared Development Infrastructure’ subsidieprogramma van 57 miljoen euro

Nieuws november 10, 2023

PharmaNL, een initiatief voor de Nederlandse farmaceutische sector, gaat van start met het ‘Shared Development Infrastructure’ subsidieprogramma. Het doel van dit programma is de bestaande infrastructuur ten behoeve van de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën in Nederland verder uit te bouwen en beter toegankelijk te maken. Voor dit subsidieprogramma stelt PharmaNL 57 miljoen euro beschikbaar.

Opzet subsidieprogramma
Het PharmaNL Shared Development Infrastructure programma is in de afgelopen maanden door ZonMw uitgewerkt in afstemming met PharmaNL en VWS en in lijn met het in 2022 toegekende Nationaal Groeifonds voorstel van PharmaNL. Het is een subsidieprogramma voor ondersteuning van specifieke investeringen en zal door ZonMw worden uitgevoerd.

Door middel van verzoeken tot het indienen van voorstellen (‘calls for proposals”) kunnen farmaceutische hubs, kennisinstellingen en ondernemingen maximaal 50% subsidie verkrijgen voor investeringen in een gedeelde ontwikkelingsinfrastructuur. Dit onder de voorwaarde dat de betreffende voorzieningen voor minimaal 50% als open shared development infrastructuur beschikbaar worden gesteld. De totaal beschikbare subsidie voor projecten in het programma bedraagt 57 miljoen euro.

Hubertus Irth, bestuurslid PharmaNL namens Leiden University:

“Wij zijn zeer verheugd dat PharmaNL met de shared infrastructuur en human capital actielijnen een belangrijke bijdrage kan leveren om de innovatiekracht van de Nederlandse farmaceutische sector structureel te verbeteren. Onze ambitie is dat PharmaNL alle betrokken partijen – de farmaceutische en biotech industrie, kennisinstellingen, universiteiten en medische centra – optimaal faciliteert om farmaceutische producten en diensten sneller en efficiënter naar de patiënt en naar de markt te brengen.”

Ton Vries, bestuurslid PharmaNL namens Campus Groningen:

”Het is belangrijk dat dit Shared Development Infrastructure subsidieprogramma nu open rondes krijgt. Met de start van de eerste projecten faciliteren we ook voor Noord-Nederland de infrastructuur en technologieën die groene, efficiënte ontwikkeling en productie van geneesmiddelen mogelijk maken, creëren we kansen en stimuleren we innovatie om samen met alle partners binnen PharmaNL te bouwen aan een sterke en veerkrachtige infrastructuur.” 

Eerste ronde
De eerste ronde, die binnenkort van start gaat, wordt vormgegeven door een uitwerking te vragen aan de vier infrastructuurprojecten die in het door het Nationaal Groeifonds goedgekeurde PharmaNL voorstel zijn opgenomen. Die vier infrastructuurprojecten gaan onder andere over gedeelde faciliteiten op het gebied van fermentatie en moleculaire diagnostiek, nanotechnologie- en medicijnen en efficiënte screeningen.

ZonMw zal de penvoerders van bovengenoemde projecten uitnodigen om uitgewerkte voorstellen in te dienen en zal deze vervolgens beoordelen.

Overige rondes
In 2024 zal de start gemaakt worden met de volgende open rondes voor de hele sector. Per ronde zal er een specifieke oproeptekst komen, zodat de indieners van voorstellen hun aanvraag kunnen indienen in lijn met de PharmaNL doelstellingen. Op alle rondes van het subsidieprogramma gelden algemene en specifieke voorwaarden die in aanloop naar de openstelling van de indiening van voorstellen bekend zullen worden gemaakt via de websites van PharmaNL en ZonMw.

Meer informatie
ZonMW – PharmaNL Shared Development Infrastructure